ОКТ

30

2020

НСКО „Клуб 2000“ подкрепя промени в закона за либерализация на пазара за мобилни услуги


НСКО „Клуб 2000“ подкрепя промени в закона за либерализация на пазара за мобилни услуги

    Националното сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“ застава зад промяна в Закона за електронните съобщения, която ще подобри конкуренцията на пазара за мобилни услуги в България и ще съдейства за появата на нови, алтернативни мобилни оператори (MVNO).
    България е единствената държава в Европа, в която все още няма MVNO. В другите страни те работят успешно от близо две десетилетия и осигуряват разнообразни услуги за различни сегменти от пазара. В момента в парламента тече процес по хармонизиране на Закона за електронните съобщения с Европейския кодекс за електронни съобщения.
     „Клуб 2000“ вярва, че предложената промяна е задължителна за правилното транспониране на Кодекса в българското законодателство. Тя предвижда текст, според който Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще изисква от съществуващите мобилни оператори да споделят своите мрежи с други оператори при спазване на принципите за прозрачност и равнопоставеност.
     Предлага се регулаторът да обвърже разрешенията за ползване на радиочестотен спектър в обхват 700MHz за развитие на 5G услуги с право на достъп до мобилните мрежи. Комисията предварително ще одобрява техническите и търговски условия за достъп, вкл. цените. По този начин КРС ще създаде конкурентна възможност за алтернативните оператори да създават MVNO в България.
    През последните години редица български организации са се опитвали без успех да преговарят с мобилните оператори в България за получаване на MVNO достъп до техните мрежи. Няколкото опита на големи международни имена като Lycamobile да навлязат на българския пазар също се провалят.
     Как е в Европа?
   За разлика от България, в съседни държави като Северна Македония и Румъния MVNO успешно намират мястото си на пазара. Това се случва с намесата на регулаторните органи.
Конкретен пример е румънския регулатор ANCOM, който задължи операторите на пазара да отворят мрежите си за достъп на алтернативни доставчици при недискриминационни условия.
В Чехия през 2019 г. регулаторът ČTÚ обвърза търговете за разпределение на радиочестотен спектър за предоставяне на 5G услуги със задължение за MVNO достъп на едро до мрежите.
    В страни като Германия, Великобритания, Франция и Испания още в ранните години на либерализация на пазарите в края на 90-те г. алтернативните доставчици на услуги се ползват от силно подкрепяща законова рамка и действия на местните регулатори.
    Налагането на задължение за достъп на едро се използва като мярка за насърчаване на конкуренцията при разпределяне на радиочестотен спектър и при сделки за сливания на оператори в Австрия, Ирландия и др.
    В резултат на това днес европейският MVNO пазар е най-старият и най-големият в света. Виртуалните мобилни оператори във Великобритания имат 15.9% дял от общия мобилен пазар, в Германия 19.5%, в Испания 11.5%, във Франция 11.2% . Общият брой абонати на MVNO на континента се изчислява на над 110 милиона.
    Защо се налага такава промяна?
   По изчисления на Европейската комисия (ЕК) през следващото десетилетие е нужно да се инвестират 500 милиарда евро, за да се разгърнат мрежите, необходими за постигане на целите за свързаност до 2025 г. Редица доклади обаче посочват, че има риск тези инвестиции да не се реализират в срок.
В този смисъл ЕК насърчава съвместните инвестиции от страна на повече от едно предприятие (co-investment). Именно с тази цел ЕК приема принципи в Кодекса, които гарантират както споделеното използване на радиочестотен спектър, така и насърчаването на достъпа до мрежи.
   Операторите със значителна пазарна сила са длъжни да изпълняват строги изисквания за достъп под контрола на националните регулаторни органи.
    Националното сдружение на кабелните оператори „Клуб 2000“ обединява в себе си интересите на десетки предприятия, осъществяващи електронно-съобщителни услуги на територията на цялата страна. Сдружението цели да помогне на своите членове да работят в по-добра и конкурентна пазарна среда. Ето защо „Клуб 2000“ категорично подкрепя законодателната инициатива, която ще гарантира хармонизирането на закона за електронни съобщения с европейския Кодекс и ще създаде условия за появата на алтернативни мобилни оператори и в България.Вход за членове на клуба