ДЕК

20

2013

ПОКАНА


ПОКАНА

Управителният съвет на НСМСКО ТВ Клуб 2000 – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание при следния дневен ред:
 

1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и доклада на контрольора;
2. Приемане решения за размера на встъпителен и месечен членски внос, за имуществени вноски и други;
3. Приемане на бюджета и щатовете на сдружението;
4. Приемане и изключване на членове;
5. Вземане на решение за промяна на името на сдружението;
6. Промяна на устава;
7. Приемане на насоки на дейността;
8. Избор и освобождаване на членове на УС и контрольор;
9. Разни.

Събранието ще се проведе на 24.01.2014г., петък, от 14:00 часа, в хотел „Елица“, курорт Пампорово.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе от 15:00 часа същия ден, на същото място и при същия дневен ред.Вход за членове на клуба