АПР

22

2021

ПОКАНА


ПОКАНА

Управителният съвет на Национално сдружение на кабелни оператори (НСКО) „Клуб 2000”- гр.София на основание чл.14, т.4 от Устава и чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на управителния съвет и  доклада на контрольора;
2. Избор и освобождаване на членове на УС и контрольор;
3. Приемане решения за размера на встъпителен и месечен членски внос, за имуществени вноски и други;
4. Приемане на бюджета и щатовете на сдружението;
5. Промяна на устава;
6. Приемане на насоки на дейността;
7. Разни.

Събранието ще се проведе на 26.05.2021 г.(сряда) от 15, 00 часа в хотел „Сани” гр.Асеновград, област Пловдив – http://hotelsani.com/

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 16.00 часа същия ден, на същото място при същия дневен ред.Вход за членове на клуба